Fundația pentru Dezvoltare anunţă concurs pentru selectarea unei companii de audit

Fundația pentru Dezvoltare anunţă concurs pentru selectarea unei companii de audit

TERMENII DE REFERINŢĂ

Obiectul auditului

FDRM anunţă concursul pentru selectarea companiei de audit care va efectua următoarele:

 1. Raportul de audit pe proiectul “National Center for Digital Innovation in “Future Classroom” implementat de organizaţie pe parcursul perioadei de activitate 1 decembrie 2018-31 mai 2019. Raportul va fi prezentat FDRM până la 30 noiembrie 2019. Auditul pe proiect va fi efectuat în conformitate cu Standardele Naţionale de În raportul de audit va fi reflectată situaţia privind alocarea şi cheltuirea resurselor financiare pe proiect.

Scopul raportului de audit este verificarea situațiilor financiare prezentate donatorului de către FDRM, exprimarea opiniei de audit  privind corespunderea  situațiilor financiare cu înregistrările contabile ale beneficiarului de grant și respectarea cerințelor contractului de grant semnat între beneficiarul contractului de grant și donator.

Raportul auditorului va fi efectuat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit şi trebuie să conţină opinia clar exprimată în formă scrisă.

La efectuarea auditului se va ține cont de următoarele aspecte:

 • Analiza cheltuielilor mijloacelor de grant şi a documentelor corespunzătoare cu scopul de a determina dacă acestea sunt raţionale după caracterul lor general, dacă sunt permise de condiţiile de acordare a mijloacelor financiare, dacă sunt confirmate cu documentele necesare, cât şi cu scopul de a determina dacă cheltuielile reflectate în situațiile financiare corespunde cu documentele contabile ale beneficiarului grantului. Auditorul va determina dacă cheltuielile sunt recunoscute și înregistrate conform legislației în vigoare și cerințele contractului de
 • Verificarea existenţei unui sistem de  control  intern  în  cadrul organizaţiei, care  ar  asigura  într-o măsură suficientă administrarea grantului în conformitate cu legislaţia şi actele normative în vigoare, cât şi cu clauzele contractului de grant;
 • Verificarea respectării contractului de grant de către beneficiarul grantului. Analiza dată, verificarea rapoartelor prezentate donatorului, verificarea compatibilităţii procesului de achiziţionare a bunurilor şi serviciilor cu cerinţele contractului de grant, respectarea bugetului aprobat. Pe parcursul analizei totodată se verifică şi respectarea legislaţiei în vigoare în procesul administrării grantului.

Auditorii vor avea acces la toate documentele şi actele contabile în ceea ce priveşte procedura de alocare, gestionare şi raportare a grantului.

FDRM va asigura sprijinul şi spaţiul necesar pentru auditor pentru a facilita procesul de audit, precum şi accesul acestuia la orice informaţie necesară.

Sarcini tehnice

 1. Raportul de audit, verificat şi semnat de auditorul responsabil (trebuie sa fie inclus numele, prenumele și poziția auditorului calificat şi licenţiat, nu doar numele companiei) va fi prezentat FDRM  conform termenelor indicate la compartimentul „Obiectul auditului”;
 2. Raportul de audit trebuie  să indice clar opinia generală de audit, detaliile privind metodologia de audit și scopul auditului;
 3. Rapoartele de audit vor fi prezentate în două exemplare în limbile română, engleză şi versiunea electronică a acestora (în format pdf);

Conţinutul ofertei

FDRM  încurajează utilizarea raţională a hârtiei de aceea rugăm ca oferta de participare la concurs să conţină informaţie concisă cu indicarea următoarelor :

 1. Denumirea ofertantului, numărul telefonul de contact, adresa electronică şi prezentarea persoanelor care vor fi implicate nemijlocit în auditarea organizaţiei;
 2. Descrierea companiei ofertante, a experienţei în domeniu şi argumentarea oportunităţii selectării acesteia;
 3. Licenţa pentru activitatea de audit (copia);
 4. Oferta financiară, care să indice preţul serviciilor de audit, inclusiv TVA şi perioada exactă de efectuare a auditului, cu respectarea termenelor indicate mai sus;

Criteriile de evaluare a ofertelor

Examinarea ofertelor va fi efectuată de către Comisia de concurs în baza următoarelor criterii:

 • Experienţa în domeniu – companiile de audit interesate trebuie să aibă experienţă în auditarea organizaţiilor necomerciale din Republica Moldova;
 • Calificarea echipei care va efectua auditul;
 • Preţul serviciilor de audit;
 • Imaginea şi reputaţia companiei.

Termen limită de aplicare – 25 octombrie 2019.
*Dosarele depuse după termen nu vor fi examinate.

Pentru informații suplimentare contactați:
Ludmila Ivanov

Manager administrare și finanțe,
+373 22 210 199
+373 22 210 198
,
ludmila.ivanov@proeducatie.md

Leave a Reply