Prioritatea C: Educație non formală și învățare pe tot parcursul vieții pentru tineri și adulți

Project Info

Project Description

SCOP:  Dezvoltarea programelor de educație non-formală și formare continuă pentru tineri și adulți

Obiectivul specific C1:
– Dezvoltarea și extinderea potențialului de candidați pentru Centrul de Testare TOEFL, Centrul de Instruire și Examinare Cambridge, Programul ESOL (TALL English Course).

Măsuri de realizare:
• Elaborarea planului de promovare a Cursurilor ESOL (TALL English Course) și testării internaționale Cambridge.
• Creșterea vizibilității și succeselor Centrului de Testare TOEFL (materiale promo, rețele sociale, testimonials, etc.)
• Realizarea acțiunilor de informare a tinerilor și altor categorii de potențiali candidați în instituții țintă (școli, universități, colegii),
• Îmbunătățirea bazei tehnico – materiale a Centrului de Testare pentru asigurarea calității înalte a procesului de administrare a testărilor și instruirilor.

Obiectivul specific C2:
– Crearea portofoliului de programe de formare continuă, perfecţionare și instruire non formală a cadrelor didactice şi manageriale din învăţămîntul preuniversitar avizate de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova.

Măsuri de realizare:
• Realizarea programelor / proiectelor / inițiativelor comune ce au drept scop și finalitate instruirea / formarea cadrelor manageriale și didactice din învățămîntul preuniversitar și cel vocațional în domenii prioritare și strategice pentru creșterea calității în educație, cum ar fi: Management educaţional: Management financiar și Contabilitate; Priorități în educație și bugetar; Managementul lucrului în echipă; Managementul resurselor umane; Elaborarea proiectului de dezvoltare strategică a organizaţiei; Rezolvarea problemelor şi luarea deciziilor; Planificarea strategică; Elaborarea planurilor de dezvoltare a instituţiilor educaţionale; Abilităţi de comunicare eficientă. Prezentarea reuşită; Scrierea proiectelor și alte subiecte la solicitarea cursanților,  Ministerului Educației sau stabilite individual de către Fundație;

• Obţinerea acreditării  / avizării din partea Ministerului Educației și altor organe competente a conținutului și formatului programelor de instruire și formare continua pentru cadrele manageriale și didactice din învățămîntul preuniversitar și cel vocațional;

• Elaborarea  unei strategii concrete de promovare și mediatizare (brosuri, buletin informativ,etc.) a programelor de instruire și formare pentru grupurile țintă vizate în cadrul acestei direcții prioritare;

Obiectivul specific C3:
– Creşterea numărului de tineri și adulți  implicați  în activităţile de educație non formală / programe de instruire în diverse domenii relevante misiunii Fundației.

Măsuri de realizare:
• Elaborarea și realizarea programelor de educație non formală pentru tineri și adulți în domenii actuale și necesare grupului țintă. Fundația va tinde spre diversificarea permanentă a tematicilor abordate și va dezvolta programe interactive de instruire și formare cu tematici precum: abilitățile soft, orientarea și proiectarea carierei, participare și cetățenie activă, dialog intercultural și cultura bune vecinătăți, scrierea și managementul proiectelor și inițiativelor de tineret și comunitare, etc.;

• Realizarea acțiunilor de informare și promovarea în rîndul tinerilor și altor categorii de potențiali participanți la programele de instruire și activitățile de educație non – formală realizate de către Fundație;

• Îmbunătățirea bazei tehnico – materiale a Fundației pentru Dezvoltare pentru asigurarea calității înalte a procesului de livrare a activităților educație non – formală;

• Creșterea calității serviciilor de instruire oferite de către trainerii / experții afiliați Fundației pentru Dezvoltare.